04.09.2020

Osaamisen hallinta organisaation menestystekijänä

Yrityksissä kaikki osaaminen ja koulutustarpeet lähtevät liikkeelle liiketoiminnan tarpeista suoriutua sille asetetuista tavoitteista. Osaamisen jatkuvalla kehittämisellä varmistetaan yrityksen toimintaedellytykset. Kun kokonaisuutta ei hallita joudutaan ennemmin tai myöhemmin manuaalisesti hallittuihin ja työläisiin menetelmiin, jolloin tarvittava tieto ei ole aina käytettävissä.

Henkilöstössä on monenlaista osaamista; on suorituksia ja pätevyyksiä, joita hyödynnetään tekemisessä. Työtehtävät ja projektit edellyttävät monenlaista osaamista – paras mahdollinen hyöty saadaan, kun ihmiset kohdistetaan osaamisensa mukaisiin tehtäviin.  

– Henkilöstön osaaminen ja organisaation vaatimukset eivät tämän päivän liike-elämässä kohtaa toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Redicom Oy:n toimitusjohtaja Juha Männistö.

– Kokonaisvaltaisen ajattelumallin lisääminen tuo tekemiseen tehokkuutta ja poistaa turhat päällekkäisyydet.

–  On oltava perillä siitä, millaisiin tehtäviin kukin henkilö juuri sillä hetkellä pätevöityy, ja samalla on tiedostettava se, mitä osaamista lähtökohtaisesti tehtävässä vaaditaan, Juha Männistö kertoo. – Tieto osaamisen muutoksesta on saatava saman tien, jotta esim. työtehtävään liittyvän kelpoisuuden eväämiseen voidaan reagoida välittömästi sen tapahduttua. 

Alati muuttuvassa maailmassa tarvitaan työkaluja, jotka vastaavat paremmin reaaliaikaisuuden ja joustavuuden vaatimuksiin.  Nykymallissa suoritusten manuaaliset kirjaamiset tehdään joko viiveellä tai ne jäävät jopa kokonaan kirjaamatta.

Organisaation vastuutahoilta puuttuu tarvittavat työkalut osaamisen reaaliaikaiseen seurantaan, analysointiin ja osaamisen tarvesuunnitteluun. Organisaatiossa voivat olla nämä asiat olla hallinnassa mutta nykymuotoisesti niitä hallinnoidaan hajautetusti eri järjestelmissä ja taulukoissa. 

Osaamisen ja koulutusten johtamisjärjestelmä

Safetypass.EU – johtamisjärjestelmässä on kaikki osaamiseen ja koulutusten hallintaan tarvittavat toiminnallisuudet yhdessä ja samassa palvelujärjestelmässä. 

Redicom on tehnyt kattavaa kehitystyötä osaamisten, kelpoisuuksien ja pätevyyksien keskiössä. Safetypass.EU:n kantavana ajatuksena on työntekijäkohtainen osaamistili, jonka perusteella organisaation vaatimusrakenteet ovat peilattavissa reaaliaikaisesti meneillään oleviin projekteihin ja työtehtäviin.  Järjestelmä analysoi reaaliaikaisesti organisaation osaamistasoa eri työtehtävissä, sekä luo työntekijäkohtaisia osaamisen kehittämispolkuja. 

Esimiehet saavat tehokkaasti reaaliaikaisen tiedon jokaisen työntekijän osaamistilanteesta ja vastaavasti työntekijä mikä on hänen osaamistilanteensa sekä millaista lisäkoulutusta tai -osaamista häneltä vaaditaan etenemiseen työuralla. 

– Safetypass.EU on digitaalinen tarvekartta, omavalvonnan työkalu ja raportointiväline, Juha Männistö sanoo.  – Laajimmillaan järjestelmä voi ylläpitää virtuaalista organisaatiota vaatimuksineen. Tämä parantaa liiketoiminnan laatua, vähentää hallinnollisia kuluja ja vapauttaa henkilöstöosaston resursseja ja tarjoaa työkalut liiketoimintajohdolle vaatimusten hallintaan.

Redicom
Safetypass.EU – johtamisjärjestelmässä on kaikki osaamiseen ja koulutusten hallintaan tarvittavat toiminnallisuudet yhdessä ja samassa palvelujärjestelmässä.

Yhteensopivuus eri toimeksiantajien ja työnantajien kanssa

Alihankintaketjuissa on liian usein vaadittu saman koulutuksen toistuva suorittaminen siksi, että voimassa olevan pätevyyden / perehdytyksen suorittamista ei ole pystytty todentamaan. Suoritettu osaaminen on todennettavissa suoraan henkilön Safetypass.EU osaamistilistä. 

Safetypass-osaamistili on henkilökohtainen, jolloin työpaikkaa vaihdettaessa, entisen työnantajan organisaatiokytkentä osaamistiliin katkaistaan ja liitetään uuden työnantajan käyttöön automaattisesti. 

Safetypass.EU on toteutettu GDPR-viitekehyksellä Euroopan-laajuiseksi palvelualustaksi ilman kansallisia toimiala- tai aatepohjaisia rajoituksia. 

Juha Männistö korostaa, että Safetypass.EU tuo näkyviin aineettoman osaamisen todellisen arvon.

– Osaamispääomaa on aina pidetty organisaatioissa tärkeänä, mutta sen arvon laskeminen on ollut haastavaa. Olemme toteuttaneet järjestelmään kansainvälisten talousoppineiden laskentateorian kaavaksi, joka tuottaa automaattisesti tiedon organisaation sen hetkisestä osaamispääomasta. Raportti sisältää myös mm. tietoa, miten paljon organisaatiossa sitoutuu rahaa erilaisen osaamisen ympärille. Näin saadaan aikaan tilanne, jossa aiemmin menoeräksi mielletty panostus muuttuu kirjanpidollisesti investoinniksi.

Safetypass.EU – Osaamisen ja koulutusten johtamisjärjestelmällä liiketoiminta pystyy hallinnoimaan tavoitteiden täyttymistä yhdessä osaavan henkilöstön kanssa.

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Redicom

Redicom Oy on liiketoiminnan ja IT:n välisen kuilun alueella toimiva korkean osaamisen konsultointitalo. Erilaisten prosessien kehittämisen ja järjestelmäintegraation kautta tapahtuva ajantasaisuus toimii erityisesti yritysturvallisuutta parantavien liiketoimintamallien toteuttajana. Hallintamenetelmiä parantamalla tuodaan erilaiset ”digitaaliset identiteetit” päivänvaloon ja sitä kautta hyvään keskitettyyn valvontaan.