Seepsula Oy on julkaissut Suomen ensimmäisen kiviainesten ilmastoselosteen

Pääkaupunkiseudun johtava kiviai­nesten valmistaja Seepsula Oy on jul­kaissut Rakennustietokannassa Suo­men ensimmäisen kiviainesten ilmas­toselosteen. Yli viisikymmentävuotias perheyritys on pääkaupunkiseudun ainoa tehdasmaisessa ympäristössä toimiva kiviainestoimittaja. Tuusulan Senkkerin kiviainestehdas onkin mah­dollistanut ympäristöystävällisem­pien toimintatapojen pitkäjänteisen kehityksen.

Seepsula Oy on julkaissut Suomen ensimmäisen kiviainesten ilmastoselosteen

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Sen avulla parannetaan sääntelyn vaikutta­vuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillit­semiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Jatkossa rakentamislupavaiheessa laaditaan ilmasto­selvitys rakennuksen vähähiilisyydestä. Seep­sulan kiviainesten ilmastoseloste soveltuu suoraan ilmastoselvityksen laskentaan ja materiaaliselosteen laadintaan. 

Kestävää kehitystä Senkkerissä

Seepsulan ympäristö- ja laatupäällikkö Milla Siiri kertoo, että töitä ilmastoselvityksen te­kemiseen on tehty.

"Ilmastoselosteella voimme helpottaa asiakkaittemme tulevia tietotarpeita rakentamislain vaatimusten täyttämisessä", kertoo Seepsulan EQ-päällikkö Milla Siiri.

– Olemme aina halunneet tehdä enemmän kuin meiltä vaaditaan. Seepsulassa varmistetaan parhailla ympäris­tötekniikoilla ja -käytänteillä (BAT & BEP), että vaikutukset ovat turvallisesti toimintaa koskevien raja-arvojen alapuolella. Seepsulan tehdasmaisessa miljöössä ympäristövaikutus­ten hallintaa on kehitetty pitkäjänteisesti aina Seepsulan toiminnan aloittamisesta asti. Vastuullisen kiviainesalan parhaimpaan täh­dänneen kehitystyön ansiosta myös tuotteem­me hiilijalanjälki on markkinoidemme alhai­sin. Kaikista tuotteistamme löytyy hyväksytty EPD-ympäristöseloste ja nyt siis myös ilmasto­seloste. Olen erittäin iloinen ja ylpeä saavutuk­sestamme, Siiri toteaa. 

Vastuullista vastaamista muuttuvassa säädösympäristössä

Seepsulan ilmastoseloste perustuu hiilijalan­jäljen osalta samaan EN15804 -standardiin kuin EPD-ympäristöselosteet. llmastoseloste sisältää rakentamislain edellyttämällä jaotte­lulla tuotetiedot, jotka perustuvat EN 18504 standardin lisäksi ilmastoselvityksen asetuk­seen ja seloste esittää materiaalitiedot tuot­teesta asetuksessa määritetyllä tavalla.

"Vain jatkuvalla kehitystyöllä ja siitä omille sidosryh­millemme kertomalla voimme olla mukana parantamassa koko Suomen rakennetun ym­päristön tilaa."

– llmastoselosteella voimme helpottaa asiak­kaittemme tulevia tietotarpeita rakentamis­lain vaatimusten täyttämisessä. Erityisesti materiaaliselosteen laatimiseen tarvitaan tie­toja, joita ei pelkkä EPD-seloste tarjoa, Siiri sanoo. Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan ole pelkästään lain vaatimuksiin mukautumisesta.

– Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli 40 pro­senttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Vain jatkuvalla kehitystyöllä ja siitä omille sidosryh­millemme kertomalla voimme olla mukana parantamassa koko Suomen rakennetun ym­päristön tilaa, Siiri toteaa.

Kiviainesta Suomen pienimmällä jalanjäljellä 

Seepsulan kiviainestuotteiden elinkaaren GWP-arvo vaihtelee 2,48-2,87 kg C02e välillä kiviainestonnia kohden. Rakentamisen päästä­tietokanta -palvelussa, jonka ylläpidosta ja ke­hittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöministeriön toimeksiannosta, kivimurskeen (crushed rock) konservatiivinen GWP-arvo on 7 kg C02e tonnia kohden. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Seepsula Oy

Seepsula Oy

Seepsula on rakennusalan johtava kiviainesten toimittaja ja asiantuntija. Tarjoamme mursketta, sepeliä, soraa ja hiekkaa esimerkiksi teiden ja talojen rakentamiseen, isoihin ja pieniin projekteihin. Tarjoamme ajantasaista tietoa ja toimitamme tarvittavat kiviainekset. Seepsula on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva perheyritys.

Senkkerin kiviainestehdas sijaitsee noin 8 km Kehä III:sta, noin 3 km Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella Tuusulan ja Vantaan rajalla. Tarjoamme laajimman ja laadukkaimman tuotevalikoiman sekä parhaan palvelun.

Artikkelin asiantuntijat

Milla Siiri

Milla Siiri

ympäristö- ja laatupäällikkö, Seepsula

Yhteystiedot

Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula p. 010 3911 900, ma–pe klo 7–16seepsula@seepsula.fi

Seepsula Oy somessa