Rakentaminen

04.02.2023

Vastuullinen kiviaines luo kestävät perustukset

Pääkaupunkiseudun rakentamisen pitkään jatkunut noususuhdanne on taittumassa, mutta työt jatkuvat edel­leen. Kaupungistuminen ja ihmisten muuttoliike suuriin asutuskeskuksiin jatkuu ja rakennetun ympäristön määrä kasvaa koko ajan. Seepsula Oy tuottaa jalostettuja kalliokiviainek­sia vuosittain noin 3 milj. tonnia. Tä­mä määrä kattaa jopa kolmanneksen rakentamisen kiviainestarpeesta pää­kaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.

Seepsulan aurinkosähköpuisto tuottaa noin yhden megawatin teholla sähköä, josta on jaettu Vantaan asukkaiden käyttöön vuosittain noin 420 000 kWh.
Seepsulan aurinkosähköpuisto tuottaa noin yhden megawatin teholla sähköä, josta on jaettu Vantaan asukkaiden käyttöön vuosittain noin 420 000 kWh.

Yli viisikymmentävuotias perheyritys on pää­kaupunkiseudun ainoa tehdasmaisessa ympä­ristössä toimiva kiviainestoimittaja. Tuusulan Senkkerin kiviainestehdas onkin mahdollista­nut ympäristöystävällisempien toimintatapo­jen pitkäjänteisen kehityksen. 


- Rakennettu ympäristö aiheuttaa yli 40 % koko Suomen hiilidioksidipäästöistä. Uusiutu­van energian ja biopolttoaineiden käyttöön­oton myötä rakentamisessa käytettävien kiviainesten hiilijalanjälkeä on ollut mahdollis­ta laskea, kertoo Seepsulan ESQ-päällikkö Milla Siiri.

Nykyaikaisella tekniikalla  EDP-laskettua kiviainesta 

Senkkerin tehdas operoi Helsinki-Vantaan lentokentän melualueella.

- Tässä toimimalla tehostetaan maankäyttöä ja aiheutetaan mah­dollisimman vähän haittaa muulle pääkau­punkiseudun maankäytön tarpeille, sanoo Siiri. Yli sata henkeä työllistävä kiviainesteh­das on vaikuttavan näköinen ilmestys. Seepsu­lan päivittäisessä toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota louhinnasta ja tehdasa­lueen toiminnasta aiheutuvan tärinän, melun ja pölyn hallintaan. Louhinnan huolellisella suunnittelulla ja nykyaikaisella tekniikalla räjäytyksistä aiheutuvista tärinöistä ei aiheu­du vaaraa ympäröivien seutujen rakennuk­sille. 

Seepsula on teettänyt EPD-ympäristöselosteen kalliokiviaineksilleen. Kolmannen osapuolen verifioima EPD perustuu standardoituun las­kentaan, joka tehdään elinkaarianalyysillä (LCA). Analyysi kattaa tuotteen elinkaaren tuotevaiheesta elinkaaren loppuun sisältäen myös purkuvaiheen. Elinkaarilaskennalla las­kettu hiilijalanjälki Seepsulan 0-16 mm kallio­murskeella on 2,65 kg C02ekv/tonni kiviaines­ta, joka on kiviainesmarkkinoiden alin. 

"Sähkökäyttöinen kiviainestehdas on jatkuvatoi­minen murskaus- ja seulontavaiheineen. Lou­hetta syötetään koteloidussajalostusprosessis­sa välimurskainten ja seulojen kautta varasto­kasoille". 

Uusiutuva energia ja uusiutuvaa energiaa käyttävä kiviainestehdas Kiviainesten valmistuksen merkittävimpiä ym­päristövaikutuksia on energiankäytöstä aiheu­tuvat päästöt. Seepsula suosii uusiutuvaa energiaa, ja tuottaa sitä myös itse. Senkkerissä korkean maavallin päälle on rakennettu Seep­sulan oma aurinkosähköpuisto.

- Puisto tuot­taa noin yhden megawatin teholla sähköä, josta oman tuotannon tarpeiden lisäksi on jaettu Vantaan asukkaiden käyttöön vuosittain noin 420 000 kWh. Myydyllä aurinkosähköllä on katettu 300 talouden keskimääräinen säh­köntarve, kertoo Siiri ja sanoo, että Seepsu­lalla on suunnitelmissa laajentaa puistoa lähi­aikoina. 

Kiviainestehtaasta kiertotalouspuistoksi?

Tulevaisuudessa Senkkerin tehtaalla ei välttä­mättä enää tehdä pelkästään neitseellisestä kivestä tuotteita. Seepsula valmistautuu osana rakentamista kiertotaloustoimintoihin, kuten purkubetonin ja -tiilen sekä kaivumaiden vas­taanottoon. - Kiertotalous on väistämätön ke­hitys rakennusalalla. Elinkaaren loppuun si­joittuvien aineiden hyödyntäminen uusiksi tuotteiksi on merkittävä muutos alalle, toteaa Siiri. 

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Seepsula Oy

Seepsula Oy

Seepsula on rakennusalan johtava kiviainesten toimittaja ja asiantuntija. Tarjoamme mursketta, sepeliä, soraa ja hiekkaa esimerkiksi teiden ja talojen rakentamiseen, isoihin ja pieniin projekteihin. Tarjoamme ajantasaista tietoa ja toimitamme tarvittavat kiviainekset. Seepsula on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva perheyritys.

Senkkerin kiviainestehdas sijaitsee noin 8 km Kehä III:sta, noin 3 km Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella Tuusulan ja Vantaan rajalla. Tarjoamme laajimman ja laadukkaimman tuotevalikoiman sekä parhaan palvelun.

Artikkelin asiantuntijat

Milla Siiri

Milla Siiri

ympäristö- ja laatupäällikkö, Seepsula

Yhteystiedot

Senkkerin metsätie 111, 04360 Tuusula p. 010 3911 900, ma–pe klo 7–16seepsula@seepsula.fi

Seepsula Oy somessa