En smidig hamn med ambitiösa framtidsplaner

Modernisering och framgångsrika satsningar har gjort Kaskö hamn till en av de effektivaste hamnarna i hela landet. Med flera rekordår bakom siktar hamnen nu på att bli en ännu kraftigare motor för exportindustri, grön energi och för Kaskö stads ekonomi. Under de senaste fyra åren har hamnens tillväxttakt varit kring 30 procent.

En smidig hamn med ambitiösa framtidsplaner

– Vi har satsat målmedvetet på service för befintliga och nya kunder och vi har utvecklat våra hamntjänster kraftigt. Vi har bland annat gjort lyckade satsningar på att modernisera och utveckla frakthamnen. Vi erbjuder flexibel, mångsidig och snabb service, säger Patrik Hellman, VD för Kaskö hamn Ab Oy.

Kaskö hamn är en av landets viktigaste exporthamnar för skogsindustrin och den fungerar som ett logistiskt nervcentrum mellan hamnarna i Björneborg och Vasa. Den är specialiserad på frakt av sågade trävaror och cellulosa samt på hantering av kemiindustri- och bulkfrakt. Kaskö hamn kan hantera över 15 000 ton gods per dag och årligen hanteras cirka 1,3 miljon ton gods.

Vårt utvecklingsarbete har gjort oss effektivast i Finland på att hantera cellulosa, säger Patrik Hellman, VD för Kaskö hamn Ab Oy.

Hamnen bedriver tramptrafik och dessutom har den reguljärtrafik i Europa inom hela Östersjöområdet, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Italien. I Afrika når reguljärtrafiken Marocko, Tunisien och Algeriet. Rysslandstrafiken upphörde i samband med kriget i Ukraina.

”Vi vill bli effektivast och grönast”

Enligt Hellman fortsätter den kraftiga utvecklingen av hamnen med fokus på digitalisering och grön övergång. Målsättningen är att vara Finlands effektivaste och grönaste hamn före år 2030. Att digitalisera hamnfunktionerna och sjöfarten är en nationell målsättning, och EU ställer också egna krav för utvecklingen. 

Hellman beskriver situationen inom hamnbranschen som revolutionerande, med förändringstryck från flera olika håll. Trycket för med sig vinst på lång sikt, eftersom optimering av processerna skapar betydande verksamhetsfördelar. 

”Kaskö hamn är en del av tillväxtkorridoren i Sydösterbotten." 

– Miljösmarta, automatiserade lösningar som spar på kostnader är framtiden inom logistik. Vi måste lära oss att optimera våra processer med hjälp av digitalisering, konstaterar Hellman.

Hela verksamhetskedjan måste ses över. Mottagning av varor, varuhantering och alla processer tills varan lämnar hamnen bör granskas. Med hjälp av digitalisering kan man till exempel se på förhand den exakta ankomsttiden för varutransporter. Då är det möjligt att planera arbetet så att man inte binder överflödiga resurser eller kör onödiga sträckor. 

– Vi slipper onödiga väntetider och onödigt arbete. Automatisering ersätter också en del mänskliga resurser med digitala lösningar. Vi får en helhetsbild av hur hamnen fungerar så att vi kan fungera proaktivt. Från att ha varit en traditionellt fungerande enhet, blir vi nu som en enhet med ett slags digital flygledning för hamn- och godstrafik, förenklar Hellman. 

Hamnverksamheten är enligt Hellman konservativ till sin natur.

– För att spara på utgifter, minska på miljöpåverkan och öka effektiviteten, måste hela branschen gå igenom en stor förändring, Samtidigt som en del personresurser ersätts av digitala övervakningssystem, skapas också nya arbetsuppgifter. Och vi kommer ändå att behöva stuvare också i framtiden, betonar Hellman. 

Ett lokomotiv för tillväxt i regionen

Kaskö hamn är en del av tillväxtkorridoren i Sydösterbotten. Trots att hamnarna på västkusten är relativt små går cirka 40 procent av värdet på hela landets varuexport via dem. Värdet av exporten och importen som Kaskö hamn sköter om på är ca 1,5 miljarder euro per år.

Kaskö stad har endast 1280 invånare och hamnen är livsviktig för Kaskö stad som är hamnbolagets och hamnområdets ägare. Hamnens viktigaste kunder i närområdet är Metsä Boards kemitermomekanisk massafabrik i Kaskö, Lunawood Oy och Aureskoski Oy. Allt som allt sysselsätter industrin som är beroende av hamnen direkt 200 personer och indirekt kring 600- 700 personer. 

– Från och med nästa år satsar vi också stort på hantering av vindkraftverks komponenter. Kaskö är den mest centrala orten då det gäller transporter av vindkraftverk till byggplatser runt om i landet. Målsättningen är att hantera flera hundra kraftverk över Kaskö hamn, redogör Hellman.

Centralt, rusningsfritt läge och smidig varuhantering 

Kaskö hamn ger snabb tillgång till öppet hav och Östersjöns farleder. Hamnen har tydlig infrastruktur och erbjuder kostnadseffektiv genomfart av material. 

Långtradare och tankbilar tar sig smidigt till hamnen via en tydligt skyltad rutt. Rutten korsar inte Kaskö stad eller livligt trafikerade områden. Stamväg 67 leder direkt till hamnområdet. Den rusningsfria vägen leder förbi Kaskö stad, bredvid industriområdet ända till hamnporten. Från korsningen E8 och stamväg 67 är det endast 14 km till Kaskö hamn. Den fria passagen är tillräckligt stor för specialtransporter utan att man behöver vidta större åtgärder.

"Hamnen har tydlig infrastruktur och erbjuder kostnadseffektiv genomfart av material."

– Ofta går det behändigare och snabbare att gå via oss, än via nån av de större hamnarna i södra Finland, konstaterar Hellman. 

I Kaskö hamn verkar fem specialiserade hamnoperatörer. Effektivitet och smidigt samarbete mellan operatörerna är hamnens hörnstenar. Lastning och lossning av gods mellan olika transportformer samt lagring sköts av yrkeskunniga aktörer.

Turbulent världsläge lägger sordin på snabb tillväxt

Kaskö hamns trafik har vuxit med nästan 100 fartyg och 400 000 ton gods på de senaste fyra åren. 

I fjol ökade den internationella godstrafiken vid Kaskö hamn med 6 procent och blev cirka 1 270 000 ton. Fartygen som anlöpte hamnen var 17 fler än året innan, totalt 387 stycken.

Resultatet kunde ha varit ännu bättre, men fackförbundet AKT:s arbetsnedläggelse och en tre veckors paus i trafiken till England i december inverkade. Det gjorde också pandemin och problemen med containertrafik i andra hamnar.

Hamnens nya videovägg samlar information om styrning, kamera- och åtkomstkontroll. Den ger en lägesbild av hamnens funktioner och processer i realtid. 

Alla hamnar i Finland har inte haft medvind, men det ljusa marknadsläget för produkter inom skogsindustrin har satt fart för uppsvinget för Kaskö hamn. I början av året förutspåddes en tillväxt på ca 10 % för i år, men utsikterna har reviderats under våren. Kaskö hamn har förlorat ca 10-15 procent av budgeten i och med sanktionerna mot Ryssland. 

”Vi satsar på conteinertrafik."

– Vi kan inte kompensera förlusten genom att knäppa med fingrarna, utan det kan ta tid att anpassa sig till den nya situationen. Inom branschen är läget nu väldigt turbulent. Alla söker efter nya linjer och stuvar om i sina logistikkedjor. Vi det här laget har vi inte ännu fattat några definitiva beslut om ersättande tjänster. Något rekordår blir det ändå inte för oss i år, det vet vi redan nu, säger Hellman. 

Tillväxtstrategi med ambitiösa mål

Kaskö hamn stakar för tillfället ut målen i verksamheten fram till år 2026 i sin nya affärsstrategi. Hellman vill inte avslöja detaljerna i strategin, men den innehåller omfattande satsningar på nya tjänster och nya samarbetspartners. En viktig del av tillväxtstrategins målsättningar är att skapa mera intäkter till staden. Att arbetet görs nu är enligt Hellman aktuellt också med tanke på världsläget.

– Revideringen passar lämpligt in i turbulensen, eftersom vi kan beakta det nya utgångsläget. Vi har inspekterat marknaden tillsammans med våra samarbetspartners och vi planerar lovande, nya satsningar. Det finns en betydande efterfrågan från industrin i närregionen och lite längre bort som erbjuder goda möjligheter till expansion. Vår målsättning är att öka volymerna till 2,2- 2,5 miljoner ton årligen, vilket innebär över en fördubbling av materialflödet. Inom en längre tidsperiod kommer vi bland annat att satsa på conteinertrafik.

Viktigt att öka volymer för att hålla status som betydande knutpunkt i EU

Trots att en ökning av materialflödet redan länge ingått i Kaskö hamns långsiktiga expansionsplaner, gäller det nu att sätta lite extra fart på planeringsarbetet. Kaskö hamn är för tillfället en del av EU:s så kallade TEN-T-nätverk. TEN-T- trafiknätet sammanlänkar EU:s medlemsländer, och i det ingår de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna.  EU-kommissionen föreslog i december att Kaskö hamn och Jakobstads hamn ska strykas från listan på TEN-T-hamnar, för att hamnen inte uppfyller gränsvärden på godsmängder. 

Kommunikationsministeriet talar för att de österbottniska hamnarna ska få behålla sin status. Frågan avgörs i EU i kommissionen i mitten av juni och på hösten och nästa vår i parlamentet. 

– Jag ser nog positivt på hamnens framtid, men det kommer att bli svårare att få våra planer genomförda om vi stryks från nätverket. Vi har planer på 20 miljoner euros investeringar som vi har tänkt göra delvis med hjälp av EU-pengar. Utan stödet får vi leta efter andra lösningar, men hamnen ska vi självfallet utveckla oberoende. Det är om möjligt ännu viktigare än tidigare. Om volymerna höjs kunde dörren till TEN-T-nätet öppnas igen, resonerar Hellman. 

Fakta om Kaskö hamn 

  • Farledsdjup i djuphamn 9 m
  • Skeppningsstorlek 1 000–45 000 dwt
  • Vändplats 270 m (inre) 350 m (yttre)
  • Lolo/Bulk-kajer 7 st
  • RoRo-kajer 2 st
  • Vätskebulk-kajer 1 st
  • Lagerplats för styckegods 38 000 m²
  • Torrbulk 15 000 m² + 53 500 m²
  • Vätskebulk 49 000 m³
  • Hamnområde 16 ha

Text: Pia Iisaho

Kaupallinen yhteistyö

Organisaation tiedot

Port of Kaskinen Ltd

Port of Kaskinen Ltd

Port of Kaskinen (Kaskisten satama) is located on the western coast of Finland, in the Gulf of Bothnia, approximately 100 kilometres north of the City of Pori. It is one of the most important Finnish exporting ports for sawn timber and pulp, and it is also specialised in handling chemical industry products and bulk cargo. The port handles approximately 1,3 million tons of goods per year. The sheltered port rarely requires icebreaker assistance in the wintertime. The open sea and shipping routes of the Baltic Sea can be accessed easily from the deep-water port.

Artikkelin asiantuntijat

Patrik Hellman

Patrik Hellman

VD, Kaskö hamn Ab

Yhteystiedot

Kalasatamantie 30, FI-64260 Kaskinen

Port of Kaskinen Ltd somessa